Rólunk

Cégünk tevékenységei a termőföld, mint kimeríthetetlen erőforrás köré csoportosulnak. Legyen az a termőföld gazdaságban megtestesített erejének, azaz forgalmi értékének, hasznosítása ellenértékének vagy tulajdonlása korlátozásából, vagy elvonásából eredő kárértékek, esetleg elmaradt termésérték becslésének kérdése, társaságunk jelentős tapasztalattal áll az Ön rendelkezésére.

A termőföldek szerepének megítélése a megújuló erőforrások sorában a XX. század intenzív gazdasági és technikai fejlődése után a világ népességnövekedésével kapcsolatos kérdések és a geopolitikai törekvések felerősödésével ismét egyre jelentősebb. A mezőgazdasági termelés kiemelt és központi kérdés, mely egyértelműen jelzi a termőföld, mint termelési egység központi helyzetét.

A termőfölddel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenység során fontosnak tartjuk, hogy a tudomány és műszaki fejlődés legújabb eszközei rendelkezésünkre álljanak és ezzel is elősegítsük a pártatlan és független szakvélemények megszületését.

Célunk, hogy akár magánszakértői minőségben akár a hatóságok, vagy bíróságok kirendelt szakértőjeként mindenkor a jogszabályoknak és szakmai szabványoknak legteljesebben megfelelve, kiváló minőségű és lelkiismeretes munkát végezzünk.

Osztatlan közös tulajdon felszámolása

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény alapján lehetőség nyílt a birtokszerkezetet országosan elaprózó osztatlan részarányok megváltására „bekebelezésére”.

A törvény művelési áganként minimális terület-egységeket határoz meg, ami alatt a tulajdoni hányad bekebelezésre kerülhet. A területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs részére a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az ingatlan – jogszabályban meghatározott - értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs vagy a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az értékbecslési ajánlatban foglalt összeggel, úgy igazságügyi szakértővel új értékbecslési szakvéleményt készíttethet.

Az új értékbecslési szakvélemény elkészítésének költségeit a bekebelező tulajdonostárs abban az esetben viseli, ha annak elkészíttetését ő kezdeményezte vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget.

Társaságunk – az ingatlan egyedi tulajdonságai alapján kialakított – ajánlat alapján végzi osztatlan közös ingatlanok részarányainak igazságügyi szakértői értékmegállapítását.

Földhaszonbérleti díj felülvizsgálat

A (föld)haszonbérleti szerződés egy polgári jogi szerződésfajta, amely a haszonbérlő és a haszonbérbe adó(földtulajdonos) között jön létre. A haszonbérlet a polgári jogban a dolog használati jogosultságának egyik jogcíme, mely magában foglalja a dolog használatának és hasznai szedésének jogát, mint a tulajdonjog részjogosítványát. A haszonbérlő e szerződés alapján meghatározott mezőgazdasági földterület időleges használatára és hasznai szedésére jogosult és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény úgy rendelkezik, hogy a legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződések esetében a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a haszonbérleti díj módosítását a haszonbérleti díjnak a kezdeményezéskor irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében.

A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az igazságügyi szakértői véleményt.

Társaságunk számos földhaszonbérleti felülvizsgálatról adott szakvéleményt az elmúlt időszakban. Szakvéleményeinket kizárólag megvalósult földhaszonbérleti tranzakciós adatokra, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben a földek értékesítésével kapcsolatos kötelezettségként a helyi önkormányzatok hirdető felületein nyilvánosan közzétett termőföld haszonbérleti szerződések adataira alapozzuk.

Termőföld és igazságügyi értékbecslés

Az Agro Consult Igazságügyi Szakértő Bt. vállalja mezőgazdasági ingatlanok, elsősorban termőföldek értékmeghatározását. Az értékmeghatározás klasszikusan piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel, illetve hozamszámításon alapuló módszerrel történik.

Az értékbecslés során alapnormaként a TEGOVA (The European Group Of Valuers’ Associations) EVS szabványait fogadjuk el, illetve tekintettel vagyunk a hazai jogszabályok közül termőföld értékbecsléssel egyedül foglalkozó 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletre, illetve a Kúria termőföld értékbecslésekkel kapcsolatos eseti és elvi döntéseire.

Termőföld esetében a piaci összehasonlító elemzésen alapuló értékmeghatározás során kizárólag megvalósult tranzakciós adatok, a 33/2007. (XII.23.) PM rendelet alapján a NAV illeték-osztályaitól beszerzett, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben a földek értékesítésével kapcsolatos kötelezettségként a helyi önkormányzatok hirdető felületein nyilvánosan közzétett termőföld adásvételi adatok képezhetik az érték alapját.

A hozamszámítás során az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelettel összhangban a termőföldek járadékjellegű jövedelmei kerülnek meghatározásra. A módszer alapvetően másodlagos, ellenőrző szerepű, azonban szőlő és gyümölcsösök értékmeghatározása során kiemelt jelentőségű.

Kártalanítási szakvélemények

Társaságunk az Igazságügyi Minisztériumnál termőföld értékbecslés szakterületre bejegyzett szakértői társaság, így állami, önkormányzati, vagy egyéb közcélú szolgáltatóhoz kötődő beruházás kapcsán bírósági vagy hatósági kirendelés, illetve magánmegbízás keretében rendszeresen készítünk kártalanítási szakvéleményeket. A kártalanítási szakvélemények jellemzően az alábbi ügycsoportokban szükségesek:

  • kiemelt állami beruházásokhoz kapcsolódóan
  • egyéb állami, önkormányzati, vízügyi illetve más közcélú beruházásokhoz kapcsolódóan
  • közcélú bányaszolgalmi jog alapítási eljárásokban
  • elektromos szállítóvezetékek vezetékjogi eljárásaiban, illetve más használati jogok esetében

Társaságunk a kártalanítási szakvélemények elkészítése során a szigorúan a vonatkozó jogszabályi keretben a szakmai szabványok teljes megtartása mellett végzi munkáját. Célunk, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet mellett naprakészen segíthessük a bírósági és hatósági döntéshozatalt alkalmazva a legújabb szakmai módszereket és eszközöket, figyelembe véve a Kúria kártalanítási témával kapcsolatos eseti és elvi döntéseit.

Tanácsadás

A polgári peres és hatósági felülvizsgálati eljárások során nem csupán a jogi képviselet a fontos. Számtalan esetben van szükség szakmai véleményre, vagy tanácsra, ha a perben bizonyítási eljárás során, vagy hatósági eljárás keretében keletkezett szakvélemény nehezen értelmezhető, látszólag ellentmondásos, vagy megkérdőjelezhető.

Az időben kért szakmai tanács, vagy szakmailag kifogástalan magányszakvélemény eldöntheti a per sorsát. Különösen igaz ez a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018-as változásainak hatálybalépését követően, hiszen a perekben adott szakkérdésben már csak egy szakértő folytathat bizonyítási eljárást. Kiemelten fontos lett tehát a pervitellel megbízott jogi képviselők szakmai támogatása. Társaságunk jellemzően a következő helyzetekben nyújthat segítséget Önnek hatósági, vagy polgári ügyeiben;

  • Amennyiben kisajátítási eljárással érintett, és a kisajátítási árajánlat, vagy kártalanítási szakvélemény ismeretében a kártalanítási összeget felül kívánja vizsgáltatni.
  • Amennyiben vezetékjoggal, bányaszolgalmi joggal, vagy egyéb használati joggal kapcsolatos kártalanítási összeg felülvizsgálatára van szüksége.
  • Amennyiben peres ügyében született szakértői vélemény felülvizsgálatára van szüksége.
  • Folyó hatósági, vagy peres eljárásában szakmai tanácsra, konzultációra van szüksége.

Drón felvételek készítése

A felméréseket ma már modern eszközökkel, drónok segítségével is végezhetjük. Olyan módszerekre és perspektívára van lehetőség, melyet más eszközzel nem tudunk elvégezni.

Drónokkal lehetőség nyílik légi felvételek készítésére. A levegőből jobban belátható az adott terület és olyan erdőterületről is készülhet fotó, ahova a bejutás szinte lehetetlen.

Készíthetünk speciális ortofotót, amelyen elvégezhető a fényképezett terület, vagy a terület részeinek, centiméter pontosságú mérése.

3D térkép készítésével elvégezhető az adott terület kiemelkedéseinek, vagy az ingatlanon található épületek, tereptárgyak magasságának megállapítása.

Termőföldről, ingatlanokról, napelemekről készülhet hőkamerás fénykép, amely segítségével felmérhető az adott terület öntözési igénye, a házak tetőszigetelésének minősége, valamint napelemek működési rendellenességei.

Feliratkozás a következőre: